Kauno SMC sudaro galimybę mokiniams pasirinkti nuotolinio mokymo formą. Mokytis galima grupiniu (t.y. mokosi vienu metu kartu su kitais besimokančiais) ar pavieniu (t.y. mokinys mokosi individualiai pagal dalykui nustatytą konsultacijų skaičių, kurių laikas individualiai derinamas su mokytoju) būdu. Šiuo mokymosi esmę sudaro tai, kad mokinys, negalintis reguliariai lankyti pamokų, t.y. atvykti į mokyklą, gali stebėti mokytojo pamoką ar bendrauti su juo panaudodamas informacines ir komunikacines technologijas. Tam būtina turėti elektroninį paštą bei galimybę nuolat ar periodiškai, pagal suteiktą kodą, susipažinti su kiekvieno dalyko teorinę mokomąją medžiaga, atlikti savitikros testus ir savarankiškas užduotis, susipažinti su literatūros ir papildomu mokymosi šaltinių sąrašu.

Elektroninė mokomoji medžiaga parengta III – IV (11-12) gimnazijos klasėms, pagal vidurinio ugdymo programą.

Mokinių priėmimo sąlygos

1. Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

1.1. Prašymą.

1.2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

3. Dokumentai priimami mokyklos raštinėje I-V nuo 10:00 iki 12:00 val.

Failai atsisiuntimui:

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

Prasymas (Priemimo mokytis)

Mokinio priėmimo mokytis sutartis (vidurinis ugdymas)

Individualaus ugdymo planas